JuiWritesOnline

Kadhi vate - Marathi Poetry by Jui Shirvalkar

कधी वाटे

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

कधी वाटे होऊनि घार उंच नभी उडावे
परी मग होऊनि चिऊताई ती भूमीस बिलगावे

कधी वाटे होऊनि जलधि वाहतच जावे
क्षितिजापाशी घेऊनि विसावा सूर्यतेज पाहावे

अनिल तळपता तो, येईल हळुवार एक झुळूक
स्पर्श शीतल होता मग ओठांवर अलगद स्मित यावे

वरुणराजाची कधी होऊनि राणी न्हाऊन निघावे
स्वार होऊनी घोड्यावर मग राजनिशास भेटावे

कधी वाटे त्या स्वप्नामध्ये लहानगे व्हावे
मांडुनी खेळ बाहुल्यांचा पून्हा जगही विसरुनी जावे

वसंताची चाहूल होता कानी कूजन यावे
सप्तसुरांशी होऊनही सलगी गीत कसे छेडावे?

कधी वाटे हरवुनी जावे मन तेथेच रमवावे
असेल कुणी स्वर्गापरी जे मायेने पाझरावे

पाखरांसमवे होऊनि भवरा मनही नाचत गावे
सुरेख कुसुमनक्षी पाहता वधुतेजाने उजळावे

नकळत येती आसवे चक्षु मग हळूच लपवावे
साठवुनी ओलावा हृदयात अन मधाळ हसावे

Did you find this article helpful?

If so, consider joining 100s of people who receive weekly online blogging tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Newsletter

“A Good Librarian”: a small magazine away from the world.

About Me

Hi! I’m Jui, Founder AGoodLibrary.com

Know more about me here

Lifey..